Citygate belönas med LEED Platinum

Bygg- och anläggningsindustrin står idag för hela 40% av världens energirelaterade koldioxidutsläpp. Det vill vi på Citygate förändra. Med LEED Platinum, den högsta nivån i den globala certifieringen LEED, säkerställer vi att vårt hållbarhetsarbete gör skillnad för såväl klimatet som för människor.

LEED syftar till att främja en omvandling av byggindustrin genom strategier som utformats för att uppnå sju prioriterade mål:

• Att minska globala klimatförändringar

• Att förbättra individens hälsa och välbefinnande

• Att skydda och återställa vattenresurser

• Att skydda, förbättra och återställa biologisk mångfald och ekosystemtjänster

• Att främja hållbara och regenerativa materialresurser

• Att etablera en hållbar ekonomi

• Att öka gemensam livskvalitet

Läs mer om LEED här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/vad-ar-leed/

Områden där Citygate tilldelas högst poäng i LEED

LEED-systemet bedöms utifrån sju kategorier kopplat till de sju övergripande hållbarhetsmålen. Här är de områden där vi får allra högst poäng och som ligger till grund för husets tilldelning av LEED Platinum.

Plats och transport

• Citygate har byggts på icke-jungfrulig mark och på en plats där det tidigare låg en bensinstation, vilket gjorde marken komplex att bygga på. Och som vidare krävde ett omfattande saneringsarbete.

• I Citygates närområde finns det god tillgång till kollektivtrafik vilket underlättar för människor att ta sig till byggnaden på andra sätt än med bil.

• Med cykelhotell och duschfaciliteter, samt utvändiga cykelparkeringar har vi gjort det lätt för cyklister att ta sig till Citygate som dessutom ligger i anslutning till ett cykelinfrastrukturnät.

Hållbara platser

• På Citygate använder vi sedumtak med en biotopmatta som täcker en yta på hela 3 200 kvm för att gynna den biologiska mångfalden. Sedumtaken består av flera olika arter som vi lagt ner tid på för att hitta rätt och vi använder biokol som både är en jordförbättrare och fungerar som en kolsänka.

Vatteneffektivitet

• Samtliga vattenarmaturer i Citygate är snålspolande, för att minska vattenanvändningen.

Energi och atmosfär

•  Citygate drivs till 100 % av förnybar och närproducerad el från Göteborg Energis solcellspark i Utby. Tack vare en energieffektiv helhetslösning i huset med fjärrvärme, fjärrkyla och olika energieffektiviseringsåtgärder minimeras Citygates samlade behov av el.

Material och resurser

•  Vi har gjort en livscykelanalys (LCA) för byggnaden.

•  Målet för projektet var att skicka 0% av byggavfallet till deponi, vilket uppfylldes. Och en avfallshanteringsplan är framtagen för att sortera och minska husets avfall i så hög utsträckning som möjligt.

Inomhusmiljökvalitet

• På Citygate har vi rökförbud på hela området som vi säkerställer med informationsskyltar.

•  Både golv och tak i Citygate består av material som klarar krav på VOC-emissioner.

•  Inbyggda material i Citygate är loggade och kontrollerade mot byggvarubedömningen för att undvika att skadliga material används och byggs in.

Innovation

• Citygate har från projektets allra start drivit flera initiativ med syfte att minska utanförskap och främja sysselsättning genom att skapa möjligheter för människor att få arbetslivserfarenhet och anställning. Ett exempel på det är vårt långsiktiga samarbete med Angeredsgymnasiet.